13 iulie , 2013  posted by admin
 

Este nevoie de mai mult curaj politic pentru a pune lucrurile în ordine

Unul din ,,principiile” guvernărilor postdecembriste l-a constituit lipsa de susţinere pentru o salarizare corespunzătoare funcţiei deţinute de primar ca prim reprezentant al colectivităţii locale pe care a fost ales să o administreze.

După mai multe negocieri şi susţinere din partea structurilor asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sindicatelor funcţionarilor publici şi angajaţii contractuali implicaţi în derularea proiectelor cu finanţare europeană pot beneficia de un spor de până la 75%, doar pentru că aşa dă bine la electorat, primarii care sunt în cele mai multe cazuri reprezentanţii legali şi ordonatori de credite nu beneficiază de aceste drepturi. Prin urmare, dacă tot a prevăzut legea că primarii nu au voie să aibă alte venituri salariale, ci doar o indemnizaţiie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzatoare funcţiei de primar, care de multe ori este mai mică decât veniturile proprilor angajaţi sau mult mai mică decât a conducătorilor innstituţiilor din unitatea administrativ teritorială pe care primarul o reprezintă (directorii spitalelor, ai şcolilor, comandantul poliţiei ş.a.) şi dacă primarii nu au contestat public acest lucru (şi nici nu cred că pot ieşi în stradă pentru  acest lucru)  să nu îi dăm nici sporul de 75% pentru implicarea în derularea proiectelor cu finanţare europeană.

Îmi aduc aminte că cineva îmi spunea: ,, Pe un cal poţi pune până se prăbuşeşte, după aceea poţi pune oricât. ”.

Am văzut de curând că Primul Ministru Ponta a descoperit că angajaţii din subordinea sa şi cei din subordinea miniştrilor au veniturile mult mai mari decât ale Domniei Sale şi ale colegilor de cabinet şi că acest fapt nu ar fi chiar în regulă.

Imi aduc aminte că acum câteva luni Vicepremierul Liviu Dragnea, fost preşedinte de consiliu judeţean, a făcut câteva declaraţii referitoare la mărirea salariilor primarilor şi viceprimarilor.

De aceea, le propun ca pentru recunoaşterea poziţiei primarilor şi viceprimarilor în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă să sprijine următoarele principii:

1.    Adoptarea de către Parlamentul României a articolului 7 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificarea ei în întregime.

2.    Acceptarea principiului ca primarul şi viceprimarul să primească pe durata mandatului o indemnizaţie lunară, ca formă de remunerare a activităţii corespunzatoare functiei de primar/viceprimar asimilată salariului cu o valoare care să fie peste valoarea salariilor/indemnizaţiilor tuturor conducătorilor unităţilor finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local care au sediul în unitatrea administrativ-teritoriale pe care aceştia o reprezintă.

3.    Cuprinderea în Legea 215 privind administraţia publică locală şi în celelalte legi care fac referire desfăşurarea activităţii şi salarizarea primarului şi viceprimarului a următoarelor prevederi:

·      Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie, ca formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, asimilată salariului, din punct de vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru primar/viceprimar şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi legislaţia privind asigurările de sănătate.

·      Indemnizaţie, ca forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, asimilată salariului, reprezintă baza de calcul şi pentru stabilirea altor drepturi şi obligaţii care se determină în raport cu venitul acestrora în calitatea lor de angajaţi ai unităţii administrativ-teritorisle în care au fost aleşi.

·      Primarul şi viceprimarul, pe durata mandatului, beneficiază de timp de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă şi indemnizaţiei aferente, diurnă şi cheltuieli de delegare în interes de serviciu, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevăzute în legislaţia muncii.

·      În cazul în care primarul sau viceprimarul deţine o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi instituţie, sau în altă instituţie, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă pe durata exercitării mandatului.

·      Suspendarea contractul individual de muncă îşi produce efecte de la data validării mandatului până la încetarea acestuia.

·      Primarul/viceprimarul beneficiază, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de o majorare a indemnizaţiei cu până la 75%, fără a depăşi 50% pentru un proiect, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare, dacă face parte din echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile sau dacă este reprezentantul legal pentru aceste proiecte.

·      Salarizarea primarului şi a viceprimarului se face conform legii.

·      Primarul şi viceprimarul îndeplinind funcţii executive şi având o activitate permanentă, pe întregul mandat vor beneficia de toate drepturile caracteristice unei funcţii executive;

4.    Toate principiile şi prevederile referitoare la primar şi viceprimar să fie aplicabile şi pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii judeţene.

Lasă-ne un mesaj